18. juli 2018
  |  Logg inn
Oppstart av anleggsarbeid på Alstadhaug kirkegård
Oppstart av anleggsarbeid på Alstadhaug kirkegård

Arbeidet med utvidelsen av Alstadhaug kirkegård starter i slutten av uke 7. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2018.

Arbeidet med utvidelsen av Alstadhaug kirkegård starter i slutten av uke 7. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2018.

Det vil bli tatt mest mulig hensyn til at området er en kirkegård, spesielt knyttet til begravelser. Det er likevel ikke til å unngå at det kan bli litt "uro" på Alstadhaug kirkegård i anleggsperioden, og dette må til hvis vi skal få på plass en helt nødvendig utvidelse.

Levanger kommune er byggherre
Det er Levanger kommune som er byggherre for prosjektet, etter at Sør-Innherad kirkelige fellesråd og kommunen i mars 2016 inngikk avtale om gjennomføringen av utbyggingen på Alstadhaug. I praksis betyr denne avtalen at det er Levanger kommune som står for alt det praktiske rundt utvidelsen, med unntak av de nødvendige godkjenninger av gravplassplanen i Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømmeråd. Investeringsmidlene som tidligere var avsatt til Sør-Innherad kirkelige fellesråd i Levanger kommunes økonomiplan, er samtidig ført tilbake til kommunens eget budsjett.

Utførende entreprenør er firmaet Farbu & Gausen AS fra Inderøy, etter at de vant anbudskonkurransen før jul.

Oppstart etter langvarig arbeid
Det har vært arbeidet med utvidelse av Alstadhaug kirkegård over lang tid. I 2001 ble det utarbeidet en hovedplan for kirkegårdene i Levanger kommune, hvor Alstadhaug kirkegård ble foreslått som hovedkirkegård. Dette med et utvidelsesareal på hele 50-60 daa. Riksantikvaren stilte seg svært negativ til et så omfattende forslag. Begrunnelsen var den store historiske verdien til området og virkningen på kulturlandskapet. Det lokale ønsket om å utvikle kirkegården til hovedkirkegård ble derfor frafalt.

Reguleringsplanen klar allerede i 2012
I perioden fra 2001 til 2006 ble det i stedet arbeidet med flere alternative forslag til en mer begrenset utvidelse av kirkegården. Dette skjedde i dialog med Riksantikvaren og andre offentlige myndigheter, og førte fram til det utvidelsesområdet på i overkant av 8,5 daa som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2012.

I tidligere forslag til reguleringsplan var også parkeringsplass, fylkesveg og gang- og sykkelveg inkludert i samme plan som kirkegårdsutvidelsen. Dette viste seg imidlertid å være en for krevende prosess. Siden gravleggingssituasjonen har vært vurdert som relativt akutt, og for å unngå at kirkegårdsutvidelsen ble satt på vent til de trafikale forhold var avklart, valgte en derfor å dele opp reguleringsplan-arbeidet i to planprosesser. Gjeldende reguleringsplan omfatter derfor bare kirkegården med planlagt utvidelse, inkludert ny driftsbygning og et eget toalettbygg tilknyttet kirkegården.

Navnet minnelund og muslimsk gravlund
Jamfør den tidsplanen som er lagt i samarbeidsavtalen, skal utvidelsen av kirkegården være klar for overlevering til Sør-Innherad kirkelige fellesråd i løpet av sommeren 2018. Da har Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune fått en nødvendig og framtidsrettet utvidelse av Alstadhaug kirkegård som også inneholder navnet minnelund og muslimsk gravlund.