20. januar 2019
  |  Logg inn
Diakoni er kirkens omsorgsarbeid
Diakoni er kirkens omsorgsarbeid

Rønnaug Torland Løvrød er linjeleder for diakoni og nylig vigslet diakon. Hun forteller her om kirkens omsorgsarbeid i Levanger.

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og i Levanger menighet ønsker vi å være en diakonale. Derfor ønsker vi at mennesker skal oppleve at det er godt å komme sammen i fellesskap når vi inviterer til gudstjeneste, trosopplæring, konfirmantarbeid og kulturkirke. Vi ønsker også å være en oppsøkende kirke som møter mennesker på institusjoner, gjennom samtaler, andakter og hyggetreff. Vi vil formidle tro og håp.

Vi har med Levanger kirke i sentrum og Bamberg arbeidskirke på Bamberg to flotte kirker som gir muligheter til ulike aktiviteter - og til å skape gode møteplasser for mennesker.


Hva arbeidsområdene til en diakon kan være
Diakonenes arbeidsoppgaver kan variere ut fra lokale behov og variasjoner i spesialkompetanse. En kan ha ulike satsingsområder i perioder. 
- Diakoner arbeider med å bygge inkluderende fellesskap.
- Diakoner arbeider med alle aldersgrupper, men kan ha fokus på enkelte grupper.
- Diakoner arbeider med frivillige gjennom rekruttering, opplæring og tilrettelegging.
- Diakoner er ofte et viktig bindeledd mellom kirke og lokalsamfunn.
- Diakoner er underlagt strenge regler om taushetsplikt.


Hva diakonene gjør i Levanger
Gudstjenester: Diakonene deltar i ulike gudstjenester slik som Allehelgensgudstjeneste, «På flukt» - gudstjeneste, gudstjeneste/juletrefest for utviklingshemmede med familier med mer. Frivillige har kirkekaffe etter gudstjenestene.

Flerkulturelt arbeid: Vi har i høst hatt flerkulturell samtalegruppe/bibelgruppe i kirkekjelleren i Levanger kirke hver torsdag kl. 14.30-16.00. Videre planer blir annonsert.

Lunsjkonsert: Hver tredje torsdag i måneden har vi lunsjkonsert i Levanger kirke. Dette er et samarbeid med Nord universitet og Levanger kulturskole.

Barn og unge: Diakonene er med på en del tiltak for barn og unge, som konfirmantleirer, gudstjenester og trosopplæringstiltak.

Eldre: Vi har hyggetreff siste tirsdag hver måned på Bamberg. Vi har ukentlig besøk/samtaletilbud på Staup helsehus. Vi har andakter på institusjoner. Vi har samarbeid med eldrerådet og arrangerer Eldres dag. Vi har også en del besøk i hjemmet.

Bamberg arbeidskirke: Bamberg arbeidskirke har åpent hver tirsdag kl. 10-14. Da vil Bernt Kvarme være der fast. Vi har hatt åpen kafe i lang tid, men velger nå å ta en pause med dette tilbudet.

Det blir hyggetreff siste tirsdag i hver måned. Da er det sang og musikk, vafler og trivsel rundt langbordet. Det er en diakon som leder disse samlingene.

På Bamberg vil vi også ha en kveld i måneden med litt variert innhold, med blant annet musikk og kaffeservering. Her er det heller ingen aldersgrense. Vi ønsker å skape en møteplass for alle. Det vil bli på litt ulike dager, så følg med i Innherred og på Bamberg arbeidskirke sin hjemmeside.

Sorggrupper: Vi har tilbud om sorggrupper på tvers i prostiet. Det er et tilbud til alle som har mistet en nær og ønsker å delta i en gruppe hvor en kan treffe andre som har opplevd tap og sorg. I forbindelse med Allehelgensgudstjeneste så sender vi ut invitasjon til sorggruppe. Ta kontakt med diakon eller prest om du vil være med i sorggruppe


Hvordan vi organiserer arbeidet vårt i Levanger
Samarbeid: Vi samarbeider på tvers, diakoner, prester, menighetspedagog og frivillige.

Diakoniutvalget er viktig for det diakonale arbeidet. For diakonen er det også et samarbeidsutvalg å diskutere med og arbeide sammen med.

Menighetsrådet har et overordnet ansvar for diakonens arbeid. De har også en viktig rolle når en skal bestemme ulike satsningsområder.

Frivillige er viktige for alt arbeid vi driver i kirka. Vi er glade for at vi har med oss en del frivillige og mange har vært med i mange år. Frivillige er mer enn en hjelpende hånd, de er med og preger fellesskapet og skaper gode møteplasser. I Levanger menighet har vi bruk for flere frivillige. Ta gjerne kontakt om du vil bidra.


Diakonen i Levanger er Rønnaug Torland Løvrød

Rønnaug er opprinnelig fra Jæren, har bodd på Frosta i 22 år, gift og har tre barn.

Rønnaug er utdannet førskolelærer. Hun har en master i diakoni fra 2017, har jobbet som menighetspedagog i Frosta og Åsen i flere år, og har også jobbet som diakoniarbeider i Kirkens Bymisjon i Trondheim. Nå har hun 50% stilling som diakon i Frosta og Åsen menigheter og 50% stilling i Levanger menighet. Hun er også linjeleder for diakoni i Sør-Innherad.

I tillegg til Rønnaug Torland Løvrød, er diakon Egil Brende og diakoniarbeider Lillian Remman Lie også med en del i det diakonale arbeidet i Levanger. De har også Skogn som sitt område.