21. mai 2019
  |  Logg inn
Rutiner for varsling vedtatt
Rutiner for varsling vedtatt

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har vedtatt rutiner for varsling. Lovbestemmelsene om varsling ligger i kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har vedtatt rutiner for varsling. Lovbestemmelsene om varsling ligger i kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven.

Rutiner for varsling i Sør-Innherad kirkelige fellesråd

 1. Oppdages det kritikkverdige forhold i Sør-Innherad kirkelige fellesråd, har arbeidstaker rett, og av og til plikt, til å varsle om dette.
 2. Arbeidstaker skal i utgangspunktet varsle nærmeste overordnede. Er nærmeste overordnede involvert i det kritikkverdige forholdet det varsles om, kan man varsle rådsleder.
 3. I de tilfeller intern varsling ikke fører frem, kan det varsles eksternt, for eksempel til politiet eller arbeidstilsynet, andre offentlige myndigheter eller media.
 4. Varsles det om en eller flere personer, bør disse som hovedregel gjøres kjent med kritikken for å få anledning til å gi sin versjon.
 5. Kritikkverdige forhold skal registreres og følges opp av nærmeste overordnede.
 6. Varslerens identitet behandles i utgangspunktet konfidensielt. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med AML § 2-4 er forbudt.
 7. Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Eksempler på forhold som bør varsles er:

 • Brudd på rådets tydelig kommuniserte retningslinjer
 • Brudd på lovverket
 • Korrupsjon
 • Overgrep og trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Medarbeidere mobbes eller fryses ut
 • Brudd på skatteregler
 • Fare for liv og helse
 • Økonomisk utroskap, underslag

Opplistingen ovenfor er ikke uttømmende. Den enkelte arbeidstaker må selv vurdere om også andre forhold kan vurderes som så kritikkverdige at de fordrer varsling i tråd med vedtatte rutiner.

Behandlet i Felles AMU 31.01.2018
Vedtatt av Sør-Innherad kirkelige fellesråd 01.02.2018