21. mai 2019
  |  Logg inn
Det går mot sammenslåing av prosti på Innherred
Det går mot sammenslåing av prosti på Innherred

Nidaros bispedømmeråd har bedt stiftsdirektør Gunn Karlsaune om å forberede en sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti.

Nidaros bispedømmeråd har bedt stiftsdirektør Gunn Karlsaune om å forberede en sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti.

Rapporten "Ressursvurdering i Nidaros bispedømme - en rapport fra partssammensatt utvalg" var før jul på høring til menighetsråd og fellesråd i Nidaros bispedømme. Formålet med ressursvurderingen er å sikre en forsvarlig drift hvor tjenester og antall tilsatte står i rimelig balanse med tildelte midler.

Høringen er nå avsluttet og oppsummert, og Nidaros bispedømmeråd hadde saken til behandling i sitt møte onsdag 28. februar. Mens det fra administrasjonen i første omgang var foreslått en sammenslåing sørover med Stjørdal prosti, ble dette endret med basis i høringssvarene. Kompassnåla ble derfor snudd fra sør til nord for Sør-Innherad prosti.

Den fullstendige ordlyden i vedtaket i Nidaros bispedømmeråd er som følger:

Nidaros bispedømmeråd takker alle høringsinstansene for svarene.

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til de konklusjoner som er trukket i sakens vedlegg 1:

  • Byprostiet organiseres som et prosjekt og erfaringene fra prosjektet skal gi grunnlag for bispedømmerådets avgjørelse om prostigrensene i Trondheim.
  • Vurdering av dimensjonen av administrasjonen gjøres i tråd med hele rettssubjektets organisering av oppgaveløsningen.
  • Stillingen i Domprostiet tas ut av beregningsgrunnlaget.

Nidaros bispedømmeråd legger ressursutvalgets dokument til grunn i det videre arbeidet med fordelingen av presteressursene.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak med sikte på reduksjon av to prestestillinger i Strinda/Heimdal og Byåsen prosti i 2018.