23. juni 2018
  |  Logg inn
Sammeslåing av prosti - høring
Sammeslåing av prosti - høring

Stiftsdirektør Gunn Karlsaune har sendt notatet om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti på høring.

Stiftsdirektør Gunn Karlsaune har sendt notatet om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti på høring.

Rapporten "Ressursvurdering i Nidaros bispedømme - en rapport fra partssammensatt utvalg" var før jul på høring til menighetsråd og fellesråd i Nidaros bispedømme. Formålet med ressursvurderingen er å sikre en forsvarlig drift hvor tjenester og antall tilsatte står i rimelig balanse med tildelte midler.

Nidaros bispedømmeråd fattet med basis i høringen følgende vedtak:

Nidaros bispedømmeråd takker alle høringsinstansene for svarene.

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til de konklusjoner som er trukket i sakens vedlegg 1:

  • Byprostiet organiseres som et prosjekt og erfaringene fra prosjektet skal gi grunnlag for bispedømmerådets avgjørelse om prostigrensene i Trondheim.
  • Vurdering av dimensjonen av administrasjonen gjøres i tråd med hele rettssubjektets organisering av oppgaveløsningen.
  • Stillingen i Domprostiet tas ut av beregningsgrunnlaget.

Nidaros bispedømmeråd legger ressursutvalgets dokument til grunn i det videre arbeidet med fordelingen av presteressursene.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak med sikte på reduksjon av to prestestillinger i Strinda/Heimdal og Byåsen prosti i 2018.

Notatet om sammenslåing av Sør-Innherad prosti og Nord-Innherad prosti er nå sendt på høring med frist 1. juli. Menighetsrådene i de berørte prostiene vil behandle saken fram mot denne fristen. Sør-Innherad kirkelige fellesråd har høringen på sakskartet til sitt møte 21. juni.

Det er seks spørsmål som skal besvares av høringsinstansene. Her kan du lese hele notatet inkludert høringsspørsmålene.

Hvis noen lurer på hva barnet skal hete, er både Innherad og Innherred foreslått. Men som det også står skrevet i høringen:

"Et tredje alternativ er Stiklestad prosti som et nytt navn på enheten. En slik navngiving ville sterkere markere prostiet som en ny enhet og gi prostiet en tydelig kirkelig identitet. Stiklestad som navn ville markere prostiets tilknytning til et av kirkens og bispedømmets mest symboltunge steder. En slik navngiving vil også korrespondere godt med Nidaros som bispedømmets navn."