25. juni 2019
  |  Logg inn
Høringssvar om prostisammenslåing
Høringssvar om prostisammenslåing

I mai kom det notat om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti på høring. Menighetsrådene og Fellesrådet har nå gitt sine svar.

Stiftsdirektør Gunn Karlsaune sendte i mai et notat om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti på høring. Menighetsrådene og Fellesrådet har nå gitt sine svar.

Rapporten "Ressursvurdering i Nidaros bispedømme - en rapport fra partssammensatt utvalg" var før jul på høring til menighetsråd og fellesråd i Nidaros bispedømme. Formålet med ressursvurderingen er å sikre en forsvarlig drift hvor tjenester og antall tilsatte står i rimelig balanse med tildelte midler.

Nidaros bispedømmeråd fattet med basis i høringen følgende vedtak:

Nidaros bispedømmeråd takker alle høringsinstansene for svarene.

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til de konklusjoner som er trukket i sakens vedlegg 1:

  • Byprostiet organiseres som et prosjekt og erfaringene fra prosjektet skal gi grunnlag for bispedømmerådets avgjørelse om prostigrensene i Trondheim.
  • Vurdering av dimensjonen av administrasjonen gjøres i tråd med hele rettssubjektets organisering av oppgaveløsningen.
  • Stillingen i Domprostiet tas ut av beregningsgrunnlaget.

Nidaros bispedømmeråd legger ressursutvalgets dokument til grunn i det videre arbeidet med fordelingen av presteressursene.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti.

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak med sikte på reduksjon av to prestestillinger i Strinda/Heimdal og Byåsen prosti i 2018.

Notatet om sammenslåing av Sør-Innherad prosti og Nord-Innherad prosti var sendt på høring med frist 1. juli. Menighetsrådene i Sør-Innherad har behandlet saken fram mot denne fristen. Sør-Innherad kirkelige fellesråd hadde høringen på sakskartet i sitt møte 21. juni.

Det var seks spørsmål som skulle besvares av høringsinstansene. Her kan du lese hele notatet inkludert høringsspørsmålene.

Hvis noen lurer på hva barnet skal hete, er både Innherad og Innherred foreslått. Men som det også står skrevet i høringen:

"Et tredje alternativ er Stiklestad prosti som et nytt navn på enheten. En slik navngiving ville sterkere markere prostiet som en ny enhet og gi prostiet en tydelig kirkelig identitet. Stiklestad som navn ville markere prostiets tilknytning til et av kirkens og bispedømmets mest symboltunge steder. En slik navngiving vil også korrespondere godt med Nidaros som bispedømmets navn."

Nedenfor ligger det lenke til høringsvarene fra Fellesrådet og menighetsrådene:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Frosta menighetsråd

Åsen menighetsråd

Ekne menighetsråd

Markabygda menighetsråd

Alstadhaug menighetsråd

Okkenhaug sokneråd

Levanger menighetsråd

Ytterøy menighetsråd

Vinne sokneråd

Vuku sokneråd

Stiklestad sokneråd

Vera sokneråd