25. juni 2019
  |  Logg inn
Nye Alstadhaug kirkegård
Nye Alstadhaug kirkegård

Den nye delen av Alstadhaug kirkegård er snart ferdig. Høytidlig overlevering av gravplass og driftsbygning vil foregå før jul.

Den nye delen av Alstadhaug kirkegård er snart ferdig. Høytidlig overlevering av gravplass og driftsbygning vil foregå før jul.

Prosjektet med utvidelse av Alstadhaug kirkegård har pågått over mange år, og lenge før gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2012. Etter at Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune våren 2016 inngikk samarbeidsavtale om gjennomføringen av prosjektet, har det vært god framdrift.

Levanger kommune er byggherre
Det er Levanger kommune som er byggherre for prosjektet. Dette har betydd at kommunen har stått for alt det praktiske rundt utvidelsen, med unntak av de nødvendige godkjenninger av gravplassplanen i Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømmeråd. Investeringsmidlene som tidligere var avsatt til Sør-Innherad kirkelige fellesråd i Levanger kommunes økonomiplan, ble samtidig ført tilbake til kommunens eget budsjett.

Oppstart etter langvarig arbeid
Det har vært arbeidet med utvidelse av Alstadhaug kirkegård over lang tid. I 2001 ble det utarbeidet en hovedplan for kirkegårdene i Levanger kommune, hvor Alstadhaug kirkegård ble foreslått som hovedkirkegård. Dette med et utvidelsesareal på hele 50-60 daa. Riksantikvaren stilte seg svært negativ til et så omfattende forslag. Begrunnelsen var den store historiske verdien til området og virkningen på kulturlandskapet. Det lokale ønsket om å utvikle kirkegården til hovedkirkegård ble derfor frafalt.

Reguleringsplanen klar allerede i 2012
I perioden fra 2001 til 2006 ble det i stedet arbeidet med flere alternative forslag til en mer begrenset utvidelse av kirkegården. Dette skjedde i dialog med Riksantikvaren og andre offentlige myndigheter, og førte fram til det utvidelsesområdet på i overkant av 8,5 daa som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2012.

I tidligere forslag til reguleringsplan var også parkeringsplass, fylkesveg og gang- og sykkelveg inkludert i samme plan som kirkegårdsutvidelsen. Dette viste seg imidlertid å være en for krevende prosess. Siden gravleggingssituasjonen har vært vurdert som relativt akutt, og for å unngå at kirkegårdsutvidelsen ble satt på vent til de trafikale forhold var avklart, valgte en derfor å dele opp reguleringsplan-arbeidet i to planprosesser. Gjeldende reguleringsplan omfatter derfor bare kirkegården med planlagt utvidelse, inkludert ny driftsbygning og et eget toalettbygg tilknyttet kirkegården.

Navnet minnelund og muslimsk gravlund
Jamfør den tidsplanen som er lagt i samarbeidsavtalen, skulle utvidelsen av kirkegården være klar for overlevering til Sør-Innherad kirkelige fellesråd ved overgangen sommer/høst 2018. Prosjektet er derfor nesten i rute i forhold til den opprinnelige tildsplanen. Når prosjektet er ferdig, har Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune fått en nødvendig og framtidsrettet utvidelse av Alstadhaug kirkegård som også inneholder navnet minnelund og muslimsk gravlund. I tillegg kommer en funksjonell og framtidsrettet driftsbygning som kan fungere som et nav også for uteaktiviteten for de andre kirkegårdene i Levanger/Skogn.